oplossingen

schone en duurzame energieopwekking met onze blue-revo gasifier technologie

Gasification is het vergassen van niet organische afval en droge biomass, met name reststromen uit land- en bosbouw, dat wordt verwerkt tot syngas door verhitting onder hoge temperaturen. Het syngas wordt verwerkt tot groen biogas voor gasverbruik en als brandstof voor het opwekken van elektriciteit. Elke vergassingsinstallatie is gemiddeld 8.000 uur per jaar in bedrijf en verwerkt circa 7.500 ton afval per jaar. Omgerekend levert dit, afhankelijk van de samenstelling van de input 1,2 tot 2 Mwh stroom per uur op.

Het geproduceerde groengas is een vervanger van fossiel aardgas en heeft daarmee een positieve bijdrage aan het klimaat. De positieve bijdrage wordt geoptimaliseerd doordat wij de CO2 afvangen bij de productie van elektriciteit. Het groengas wordt gebruikt om generatoren aan te drijven voor de opwekking van elektriciteit of het wordt gebruikt als brandstof zoals het traditionele aardgas.

Overheid, bedrijven en particulieren zijn dringend op zoek naar vervanging van aardgas. Op lange termijn kan waterstof deze rol op zich nemen. Groen gas kan nu al direct het aardgas vervangen. Het heeft precies dezelfde verbrandingseigenschappen.

Het vergassingsproces wordt als volgt schematisch weergegeven:

Het proces

Bij ontvangst van het afval en reststromen uit land- en bosbouw vindt eerst droging plaats tot 90% droge stof. De vergassinginstallatie kan de laagste kwaliteit afvalstoffen, niet zijnde recyclables als glas en metaal, als input gebruiken in alle mogelijke sorteringen. Verontreinigingen kunnen worden verwerkt. Er is geen schoorsteen, wel een noodfakkel om gas dat niet aan de eisen voldoet te kunnen verbranden.

Na verhitting ontstaat het ruwe syngas een mengsel van koolmonoxide, kooldioxide, methaan en waterstof. Waarbij na een reinigingstap de teercomponenten zijn verdwenen. Het syngas wordt via filters ontdaan van stofdeeltjes.

In een vervolgstap wordt het syngas omgezet naar methaan en opgewerkt naar groen gas zodanig dat het aan de eisen voldoet om het aan te bieden als te gebruiken gas. Het proces levert tevens aanvullend warmte op. Deze warmte kan weer gebruikt worden voor verwarming of voor droogprocessen.

Naast groen gas komt kooldioxide (=CO2) in zuivere vorm beschikbaar.

Samengevat ontstaan er vier producten met een waarde, namelijk: waterstofgas, methanol, groen gas, CO2 en warmte.

Waarom onze BlueRevo technologie:

Biovergisting: betere opbrengst door toepassing van de ‘Hogen’ technology

Voor alle niet te vergassen afval is een nieuwe vergistingsprocedé ontwikkeld: Hogen Technology. Dit procedé maakt het mogelijk reststromen, zoals land-, tuin- en bosbouw, en huishoudelijke biomass als co-vergistingsmateriaal te gebruiken. Dit maakt het proces goedkoper en grondstoffen zijn ruim beschikbaar.

De technologie die wordt gebruikt is gericht op het afbreken van (harde) cellulose en bruinkool (de belangrijkste componenten in mest, grassen en hout).

De Hogen Technology heeft door een uitgekiend mengsel van de input (water, mest en reststromen) een hoger rendement dan de meer traditionele vergisters. De reststof wordt als meststof (biomest) verkocht voor toepassing in land- en tuinbouw.

Het proces met de ‘Hogen’-technologie is als volgt:

  Het verbrijzelen van de input tot de korte vezels met de ‘hydropulper’

  Hydrolyse om de cellulose membranen open te breken

  De plug-flow reactor met vier afzonderlijke zones met speciale bacteriën die de biomassa effectief omzetten in biogas

  Na het persen van het restmateriaal keert het water terug in het systeem en kunnen de droge stoffen (volledig reukloos) als meststof worden gebruikt

Een installatie voor de verwerking van 75.000 ton afval per jaar bij 8.000 productie uren levert een levert omgerekend circa 5 Mwh per uur op bij een gemiddelde samenstelling van de inpit.

Samengevat ontstaan er drie producten met een waarde, namelijk: groen gas, CO2, warmte en biomest.

Schematisch ziet het proces er als volgt uit:

zwaar vervuild water wordt schoon met de ‘leach buster’

De LeachBuster® is een innovatieve en state-of-the-art technologie die een breed scala aan afvalstromen met hoge vaste stoffen (tot 50% vaste stoffen) kan behandelen in vervuild water zonder de noodzaak van voorfiltratie of staging. Het systeem kan worden afgestemd op de inhoud om schone waterstromen te genereren met een breed spectrum van zuiverheid, afhankelijk van het gebruik van gerecycled water. Het LeachBuster® systeem is ook in staat om zware metalen, zoals arseen, selenium en dergelijke uit drinkwater te verwijderen. Tot 99% van het water kan uit de meeste afvalwaterstromen worden teruggewonnen voor hergebruik of terug naar het milieu. De resultaten met het LeachBuster® systeem overtreffen de overheidsmandaten voor de behandeling van hoge vaste/meervoudige vervuilende afvalstromen zoals ruw afvalwater, industrieel afvalwater, stortplaatspercolaat, vergistingsinstallaties of dierlijk afval. Het systeem maakt geen gebruik van chemicaliën en de geconcentreerde vaste stoffen kunnen op verschillende milieuvriendelijke manieren worden verwerkt.

Voordelen

  Afvalwater dat wordt omgezet in herbruikbaar water en hulpbronnen creëert een schoon milieu en biedt economische kansen

  Doordat de leach-buster decentraal, on-side, kan worden ingezet, levert het een aanzienlijke kostenbesparing op

  Aanzienlijke kostenbesparingen door het hergebruik van behandeld en gerecycled water

  Herwonnen materialen worden opgevangen voor hergebruik elders

  Behoud van de natuur door het behoud van water en het vermijden van nieuwe verontreinigende stoffen in onze natuurlijke hulpbronnen en gemeenschappen

geen schadelijke broeikasgas uitstoot d.m.v. co2 capture technologie

CO2-afvang en -opslag (internationaal afgekort met CCS van carbon capture and storage), ook wel koolstofcaptatie genoemd, is het afvangen en opslaan van kooldioxidegas vrijkomt bij de verbranding van (fossiele) brandstoffen. Door het broeikasgas CO2 dat uit de verbranding van deze koolwaterstoffen ontstaat af te vangen en in reservoirs op te slaan komt die CO2 niet in de atmosfeer terecht.

Het afgevangen CO2 kan industrieel worden toegepast zoals o.a. in de olie-industrie en drankenfabrikanten. Hieronder ziet u een schets van verbeterde oliewinning uit gesteente met CO2 technologie.

KPP energy & waste solutions BV Hoofdkantoor
Marconistraat 16, 3029 AK, Rotterdam

KPP energy & waste solutions BV vestiging Leeuwarden
Zuidvliet 16, 8921 BL Leeuwarden, The Netherlands

info@kpp-ews.com
https://kpp-ews.com

Facebook: KPP-energyandwastesolutions
Linkedin: KPP energy & waste solutions

Chamber of Commerce no.: 76410668

Disclaimer
Privacyverklaring

Web development & design: Brandsz.nl | Copyright 2020 KPP energy & waste solutions BV. All rights reserved.